Strona główna 

89 644 30 40

Strona główna

Działając na podstawie art.24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.)

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym

 

INFORMUJE

iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku z dnia 27 maja 2021 r. znak. GD.RZT.70.172.158.2021/D.JM została zatwierdzona  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iława.

Nowa taryfa, która będzie obowiązywała przez okres 3 lat została ogłoszona w dniu 21 czerwca 2021 r. na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i wchodzi w życie od dnia 1 lipca  2021 r.

Taryfowe grupy odbiorców usług : Spółka wyodrębnia jedną grupę taryfową usług  - GRUPA 1 - odbiorcy zasilani w wodę  i/lub odprowadzenie ścieków .

 

  Rodzaje i wysokość zatwierdzonych cen i stawek opłat. (cena netto)

Lp.

Wyszczególnienie

TARYFA

 

         W okresie I roku        

   obowiązywania taryfy

      (od 1 do 12 m-ca)

       W okresie II roku        

   obowiązywania taryfy

     (od 13 do 24 m-ca)

        W okresie III roku        

    obowiązywania taryfy

        (od 25 do 36 m-ca)

 

   I

Zaopatrzenie w wodę

Grupa 1

Grupa 1

Grupa 1

 

1.

Cena za 1 m³ dostarczonej wody w zł

2,55

2,57

2,61

 

2.

Stawka opłaty abonamentowej — woda

       
 

a) naliczana co 1 m-c (zł/m-c)

2,90

 2,90

2,90

 

  II

Odprowadzanie ścieków

       

1.

Cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków w zł

12.08

12,24

12,39

 

2.

Stawka opłaty abonamentowej — ścieki

       

a) naliczana co 1 m-c (zł/m-c)

2,90

 2,90

 2,90

 

  

          Uwaga: do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

                                                                                                                                                                  PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                                                     JERZY TCHÓRZ