O G Ł O S Z E N I E 

89 644 30 40

Strona główna

 Działając na podstawie art.24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.)

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym

   INFORMUJE

iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2020 r. znak. GD.RZT.70.158.295.D.2020 KR została zatwierdzona  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iława.

Nowa taryfa, która będzie obowiązywała przez okres 3 lat została ogłoszona w dniu 17 lutego 2020 r. na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i wchodzi w życie od dnia 25 lutego 2020 r.

Taryfowe grupy odbiorców usług : Spółka wyodrębnia jedną grupę taryfową usług  - GRUPA 1 - odbiorcy zasilani w wodę  i/lub odprowadzenie ścieków .

 

  Rodzaje i wysokość zatwierdzonych cen i stawek opłat. (cena netto)

Lp.

Wyszczególnienie

TARYFA

 

         W okresie I roku        

   obowiązywania taryfy

      (od 1 do 12 m-ca)

       W okresie II roku        

   obowiązywania taryfy

     (od 13 do 24 m-ca)

        W okresie III roku        

    obowiązywania taryfy

        (od 25 do 36 m-ca)

 

   I

Zaopatrzenie w wodę

Grupa 1

Grupa 1

Grupa 1

 

1.

Cena za 1 m³ dostarczonej wody w zł

2,37

2,40

2,44

 

2.

Stawka opłaty abonamentowej — woda

       
 

a) naliczana co 1 m-c (zł/m-c)

2,84

2,90

2,96

 

  II

Odprowadzanie ścieków

       

1.

Cena za 1 m 3 odprowadzonych ścieków w zł

11,12

11,28

11,45

 

2.

Stawka opłaty abonamentowej — ścieki

       

a) naliczana co 1 m-c (zł/m-c)

2,84

2,90

2,96

 

 III

Opłaty za przekroczenie parametrów normy określającej     wartości              ścieków przemysłowych             wprowadzonych  do kanalizacji sanitarnej

% przekroczenia parametru:

Od           do 30

Od 30,1   do 60

Od 60,1   do 100

Od 100,1 do 150

Od 150,1 do 200

Od 200,1 do 250

Od 250,1 do 300

Od 300,1 do 400

Od 400,1 do 500

Od 500,1 do 600

Od 600,1 do 700

Od 700,1 do 800

Od 800,1 do 900

Od 900,1 do 1000

 

% dopłaty do aktualnej ceny za odprowadzanie ścieków

15

30

50

75

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

% dopłaty do aktualnej ceny za odprowadzanie ścieków

15

30

50

75

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

% dopłaty do aktualnej ceny za odprowadzanie ścieków

15

30

50

75

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

Do cen netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

                                                                                                                                                                  PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                                                     JERZY TCHÓRZ