Strona główna 

89 644 30 40

Strona główna

 Działając na podstawie art.24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.)

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym

   INFORMUJE

iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2020 r. znak. GD.RZT.70.158.295.D.2020 KR została zatwierdzona  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iława.

Nowa taryfa, która będzie obowiązywała przez okres 3 lat została ogłoszona w dniu 17 lutego 2020 r. na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i wchodzi w życie od dnia 25 lutego 2020 r.

Taryfowe grupy odbiorców usług : Spółka wyodrębnia jedną grupę taryfową usług  - GRUPA 1 - odbiorcy zasilani w wodę  i/lub odprowadzenie ścieków .