Projekt „Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym” 

89 644 30 40

Strona główna

logoue

Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym jako beneficjent  zajmuje się wdrażaniem Projektu pn.  „Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej  Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym” , współfinansowanego ze środków  RPO Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 ( OŚ PRIORYTETOWA 3 Cyfrowy Region , Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych).  Umowę o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.01.00-28-0014/20-00  podpisano  w dniu 4 marca 2022 roku.

Wartość całkowita Projektu : 1 435 489,63 złotych

Wkład Funduszy Europejskich/dofinansowanie : 954 672,74  złotych

 

W sporządzonej analizie zidentyfikowano następujące Cele Projektu:

 1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminną Spółkę Komunalną Spółka z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym od roku 2023 poprzez wprowadzenie 6 szt. publicznych e-usług o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja.
 2. Uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów wykorzystującego API na potrzeby  gospodarki wodno-kanalizacyjnej Gminy Iława, z którego od roku 2023 skorzysta przynajmniej 200 użytkowników rocznie.
 3. Udostępnienie 1 szt. bazy danych z wykorzystaniem platformy telemetrycznej utworzonej dzięki zastosowaniu zdalnego odczytu mediów u przynajmniej 2146 nowych interesariuszy Projektu z wykorzystaniem minimum 2431 szt. nowych urządzeń pomiaru wody z radiowym systemem zdalnego odczytu wskazań.

 

 

Korzyści społeczno-gospodarcze/efekty dla zidentyfikowanych celów projektu:

 

Cel 1:

1) unowocześnienie procesów sprzedażowych i systemu obsługi klientów;

2) racjonalizacja kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych jednostki związanej z obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Iława;

3) skrócenie procesu i czasu obiegu dokumentów oraz informacji;

4) poprawa bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych.

Cel 2:

1) udostępnienie przez Internet interesariuszom Projektu danych związanych z gospodarką wodociągową Gminy (dane aktualne i historyczne z liczników, obecne zobowiązania względem Gminy itp.)

2) możliwość rozliczania się z Gminą on-line;

3) racjonalizacja kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych GSK Spółka z o.o. związanej z obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Iława;

4) skrócenie procesu obiegu dokumentów i przepływu informacji między GSK Spółka z o.o. a Interesariuszami projektu;

5) poprawa bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych.

Cel 3:

1) Wykorzystanie platformy telemetrycznej z bazą danych pozwoli na pełny nadzór nad siecią wodociągową co umożliwi precyzyjne rozliczanie z użytkownikami sieci oraz uzyskanie oszczędności dzięki kontroli zużycia wody na terenie całej gminy.

2) Dzięki bazie danych będzie możliwe świadczenie wysokiej jakości e-usług w oparciu o aktualne i uporządkowane dane z platformy telemetrycznej.

Harmonogram projektu prezentujący  główne etapy i postęp prac :

    Beneficjent  przeprowadził postępowanie ogłoszone na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich jako zamówienie publiczne pt.  Wymiana liczników i wdrożenie e-usług w ramach projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym” (kategoria kosztów projektu pn. „Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne”). W wyniku zakończenia ww. postępowania wyłoniono wykonawcę – Konsorcjum  Wodmiar VR Wiśniewscy Sp. Jawna  Sp. K. , NetLand  Spółka z o.o. , z którym w dniu 29.07.2022r.  podpisano umowę nr GSK.ZO.1.2022/ZK na realizację zadania za kwotę ogółem brutto:                 1 366 530,98 złotych.  Prace są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem w  5 – etapach oraz  mają być zakończone do dnia 28.08.2023r.

    Prace, które zostały zaplanowane do wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu :

 1. Portal e-usług (eBOK) + e-usługi (6 szt.) - Lista wdrażanych e-usług:
 1. Usługa dostępu do faktur elektronicznych z możliwością płatności on-line oraz dostępu do aktualnego wskazania licznika oraz historycznych stanów rozliczeniowych (st. dojrz. 4).
 2. Usługa dostępu do elektronicznego systemu powiadamiania i nadzoru (awaria sieci, informacje o zagrożeniach i wydarzeniach, monitowanie własnego licznika).
 3. Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na otrzymywanie e-faktur.
 5. Usługa zgłoszenia przez interesariusza zaistniałego zdarzenia np. awarii .
 6. Usługa kontroli terminów legalizacji, konserwacji, czyszczenia wodomierza / ciepłomierza / piecyka gazowego, ważności wydanej decyzji.
 1. Platforma telemetryczna (z dostępem do chmury obliczeniowej). Platforma telemetryczna obsługująca system telemetryczny (zawierający również moduły GSM) stworzona z wykorzystaniem technologii Web, własnego serwera oraz chmury obliczeniowej w celu udostępnienia odczytu dla interesariuszy na aplikacjach mobilnych oraz zapewnienie komunikacji z mieszkańcami z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.
 1. Integracja systemów rozliczeniowych. Integracja systemów rozliczeniowych z systemem dziedzinowym Wnioskodawcy: W ramach zadania Wnioskodawca wykona indagację systemu dziedzinowego posiadanego przez Zamawiającego z systemem telemetrycznym zakupywanym w ramach projektu poprzez API udostepniającej dane.
 1. System telemetryczny - Moduły teletransmisji danych oraz wodomierze Specyfikacja urządzeń:
 • Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody radio - Rodzaj FI: DN 15 – 142 szt.
 • Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody radio - Rodzaj FI: DN 20 – 2267 szt.
 • Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody radio - Rodzaj FI: DN 25 – 3 szt.
 • Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody radio - Rodzaj FI: DN 40 – 14 szt.
 • Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody GSM - Rodzaj FI: DN 50 – 4 szt.
 • Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody GSM - Rodzaj FI: DN 100 – 1 szt.

Łącznie planowanych do zakupu 2431 szt. modułów (w tym 2426 szt. modułów radiowych oraz 5 szt. modułów gsm). Ponadto przewiduje się zakup i montaż 2431 szt. wodomierzy współpracujących z modułami teletransmisji danych ( jest to wydatek w całości niekwalifikowalny).

 1. Wyposażenie informatyczne i pomiarowe -  zakup 1 szt. zestaw inkasencki PDA/głowica telemetryczna.  Zestaw służący do zdalnego odczytu danych z układu pomiaru wody. W skład zestawu wchodzą: terminal, moduł radiowy bluetooth/WMBUS oraz oprogramowanie. Głowica telemetryczna jest urządzeniem , które pośredniczy w komunikacji pomiędzy radiowymi modułami urządzeń pomiarowych a aplikacją inkasencką zainstalowaną na urządzeniu mobilnym – np. smartfonie działającym w systemie Android lub IOS.