Informacja 

89 644 30 40

Strona główna

 

logoue

W dniu 08 stycznia 2020 r. w Olsztynie Gminna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieniu Małym zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na sześciu stacjach uzdatniania wody w Gminie Iława”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 ”Efektywność energetyczna”, Działania 4.1 ”Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Przyznane dofinansowanie w wysokości 838 840,17 zł (po wyborze wykonawcy 497 504,22 zł) uwzględnia współfinansowanie z UE.

Celem głównym projektu jest wsparcie działań służących przejściu na gospodarkę niskoemisyjną przy pomocy zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w gminie Iława - zastąpienie ok. 33% obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną sześciu stacji uzdatniania wody występujących na terenie gminy.

Cele szczegółowe koncentrują się na:

- wykorzystaniu możliwości optymalizacji kosztów uzdatniania wody wodociągowej, poprzez wdrożenie technologii OZE i zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Miejscowa produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne służy ograniczeniu zużycia energii elektrycznej sieciowej (działania zapobiegawcze przed utratą stabilności napięciowej),

- zmniejszeniu kosztów prowadzania działalności przedsiębiorstwa,

- wzroście świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat globalnej ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza,

- propagowaniu wśród lokalnej społeczności idei racjonalnego gospodarowania energią.

Projekt realizowany jest od 26.10.2017 r. do 31.12.2020 r.