Budowa instalacji fotowoltaicznych na sześciu stacjach uzdatniania wody w Gminie Iława 

89 644 30 40

Strona główna

1. Nazwa zadania:

"Budowa instalacji fotowoltaicznych na sześciu stacjach uzdatniania wody w Gminie  Iława"

2. Koszty kwalifikowane w/w zadania:

   585.299,08 zł /słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć zł 08/100 /

3. Forma dofinansowania zadania:

    87.794,86 zł /słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery zł 86/100 / - Umowa pożyczki nr.00011/20/07032/ OA - OE/P

    z dnia 19.08.2020 r

4. Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olszynie.

5. Opis zadania:

Miejscem realizacji projektu jest sześć miejscowości wchodzących w skład Gminy Iława : Gulb,Ząbrowo, Kałduny, Frednowy, Franciszkowo i Wola Kamieńska w których

na działkach stacji uzdatniania wód wybudowano instalacje fotowoltaiczne o mocy od 9,9 do 39,6 kW.

Produkcja energii będzie odbywała na potrzeby własne w/w stacji a nadwyżka prądu będzie odprowadzana do istniejącej sieci elektroenergetycznej i następnie bilansowana w rozliczeniu.

Celem tego zadania to:

Wspieranie działań służących przejściu na gospodarkę nisko emisyjną przy pomocy zwiększenia udziału energii ze źródeł  odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym regionu  /o 158,597 MWh/rok/ poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w gminie Iława - zastąpienie ok 33% obecnego zaopatrzenia na energię elektryczną sześciu stacji uzdatniania wody"